Szkody

  • użytkownik ma obow­iązek zgłoszenia szkody w ciągu 3 dni od momentu jej zaistnienia,
  • wszelkie infor­ma­cje co do pro­ce­dury zgłoszenia i lik­widacji szkód udziela i nad­zoruje dział operacyjny,
  • w przy­padku poda­nia nieprawdzi­wych danych co do okoliczności wys­tąpi­enia szkody lub kradzieży samo­chodu użytkownik naraża właś­ci­ciela pojazdu na odmowę wypłaty odszkodowa­nia co skutkuje refak­tur­owaniem naprawy lub spłaty wartości pojazdu na koszt użytkownika.

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA