Opony

  • wymi­ana i naprawa odbywa się wyłącznie w auto­ry­zowanych przez Car­olina Fleet Man­age­ment ser­wisach oponiars­kich [lista ser­wisów],
  • na wymi­anę opon klient umawia się bezpośred­nio z ser­wisem (nie doty­czy samo­chodów z usługą door to door),
  • wymi­any należy dokonać w ser­wisie w którym opony były wymieni­ane w poprzed­nim sezonie,
  • w przy­padku samo­chodów nowo wydanych, lub gdy nastąpi zmi­ana miejsca użytkowa­nia, prosimy o bezpośredni kon­takt tele­fon­iczny i mailowy z opiekunem floty w celu ustal­e­nia miejsca wymiany.

Szczegól­nie w sezonie zimowym radz­imy dokony­wać wymi­any z odpowied­nim wyprzedze­niem, aby uniknąć kole­jek w ser­wisach i długiego czasu oczeki­wa­nia.

Prosimy o umaw­ianie na wymi­anę już od początku października.

Wyszukaj ser­wis w swo­jej okolicy

Panel Klienta

Podziel się ze znajomym

Szy­bki dostęp

Oferta

Na czym pole­gają nasze usługi?


Flex Rent

Kalku­la­tor wyna­jmu krótkoterminowego


Full Ser­vice Leasing

Kalku­la­tor wyna­jmu długoterminowego

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA