Car­olina Smart Plan

Ide­alne rozwiązanie dla małych i śred­nich firm. Budu­jemy Twoją flotę już od jed­nego samo­chodu, który otrzy­mu­jesz bez angażowa­nia włas­nych pieniędzy! Płacisz tylko stałą, miesięczną ratę.

Usługa dedykowana fir­mom, które chcą skupić się na włas­nym biz­ne­sie a zarządzanie flotą chcą dedykować spec­jal­is­tom. Samochód otrzy­mu­jesz bez angażowa­nia włas­nych pieniędzy a co miesiąc pono­sisz tylko fak­ty­czne koszty użytkowa­nia auta w postaci stałej, miesięcznej raty.

Usługa Car­olina Smart Plan polega na przekaza­niu wszys­t­kich czyn­ności związanych z obsługą samo­chodów, a nie mają­cych związku z pod­sta­wowym pro­filem dzi­ałal­ności klienta, wyspec­jal­i­zowanym partnerom.

Wprowadza­jąc pro­jekt out­sourcin­gowy pro­ponu­jemy zmi­anę i opty­mal­iza­cję pro­cesów w fir­mie. Car­olina Smart Plan jest rozwiązaniem częstego prob­lemu pojaw­ia­jącego się w firmach.

Co obe­j­muje Car­olina Smart Plan

Podziel się ze znajomym

Nasze usługi

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA