Car­olina Easy Management

Opiekę nad samo­chodami pozostaw spec­jal­is­tom. Bez żadnych dodatkowych opłat zajmiemy się Twoimi samo­chodami, obniżymy koszty ich eksploat­acji i wys­taw­imy jedną, zbior­czą fakturę.

Naszym celem jest odciąże­nie Klien­tów od prob­lemów związanych z utrzy­maniem samo­chodów fir­mowych i doprowadze­nie do tego, aby mogli skon­cen­trować się wyłącznie na włas­nej działalności.Cele, które chcemy osiągnąć


 • poprawa efek­ty­wności zarządza­nia flotą

 • zmniejsze­nie łącznych kosztów związanych z eksploat­acją samochodów

 • zapewnie­nie kon­troli i planowa­nia wszys­t­kich kosztów eksploatacji

 • zunifikowanie i uproszcze­nie pro­cesów związanych z obsługą parku pojazdów

 • zapewnie­nie wysok­iego stan­dardu floty samo­chodów firmowych

 • zmniejsze­nie ryzyka oper­a­cyjnego i finan­sowego związanego z eksploat­acją flotyKorzyści


 

 • brak stałej, zrycza­ł­towanej, opłaty miesięcznej
 • zbior­cza fak­tura na wszys­tkie czyn­ności, ze szczegółowym ich wykazem, uwzględ­ni­a­jąca przedłużony ter­min płatności
 • kon­takt tylko z jedną osobą obsługu­jącą samo­chody we wszys­t­kich stac­jach serwisowych
 • Rabaty na usługi nie niższe niż posi­adanie przez Klienta
 • bezpośred­nie korzyści wynika­jące ze skali zakupów (niższe ceny usług i materiałów)
 • brak konieczności rozliczeń zal­iczek z pra­cown­ikami za usługi serwisowe
 • pewność zasad­ności ponie­sionych kosztów i ich ułatwiona kon­trola poprzez autoryzację
 • stały dostęp do infor­ma­cji i raportów
 • zapewnie­nie ciągłość korzys­ta­nia z samo­chodu służbowego
 • więcej czasu dla osoby zaj­mu­jącej się obsługą samo­chodów na inne zada­nia i rozwój
 • więk­szy wpływ na jakość usług za pośred­nictwem firmy zarządzającej.


Zakres usług • prowadze­nie kar­toteki wszys­t­kich pojazdów w sys­temie do zarządza­nia flotą SOF­TRA. W kar­totece ujęte są wszys­tkie infor­ma­cje na temat samo­chodów: dane iden­ty­fika­cyjne samo­chodów, dane użytkown­ików, numery tele­fonów, które pozwalają na sprawne admin­istrowanie parkiem pojazdów

Usługi dodatkowe
 • dedykowany Opiekun Floty odpowiedzialny za jej sprawne funkcjonowanie i bezpośredni kon­takt z użytkownikiem,
 • prowadze­nie his­torii przeglądów i napraw, ze szczegółowym uwzględ­nie­niem zakresu i kosztów robo­cizny i materiałów
 • admin­istrowanie okre­sowymi przeglą­dami zgod­nie z pro­ce­du­rami ser­wisowymi, pole­ga­jące na wery­fikowa­niu zakresu i kosztu prac oraz rodzaju i zasad­ności wyko­rzys­ta­nia określonych mate­ri­ałów. Każda wiz­yta samo­chodu w ser­wisie jest auto­ry­zowana przez Opiekuna Floty
 • koor­dynowanie pro­cesu lik­widacji szkód,
 • orga­ni­za­cję napraw mechan­icznych oraz blacharsko – lakier­niczych z wyko­rzys­taniem części i mate­ri­ałów speł­ni­a­ją­cych wyma­gania pro­du­centa i uzgod­nionych z Klientem.
 • Assis­tance z samo­cho­dem zastępczym,
 • lik­widacja szkód blacharskich,
 • zakup opon,
 • finan­sowanie i ubezpieczenie,
 • sys­temy monitoringu,
 • karty paliwowe,
 • samo­chody w wyna­jmie krótkoterminowym.

Podziel się ze znajomym

Nasze usługi

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA